top of page

Pictogràmes

La importància dels suports visuals (pictogrames) i TEA.

Pictogràmes


Les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) són excel·lents pensadors visuals, és a dir, comprenen, assimilen i retenen millor la informació que se'ls presenta de manera visual. Enfront de la informació verbal (que utilitza el canal auditiu, és abstracta i desapareix), les imatges romanen en el temps i impliquen un menor nivell d'abstracció. Aquesta característica de representar informació de manera visual, permanent i concreta, s'ajusta a les característiques específiques del pensament d'una persona amb autisme, la qual cosa ha fet que l'ús dels suports visuals s'hagi convertit en una de les estratègies bàsiques i fonamentals en tots els processos d'ensenyament-aprenentatge de les persones amb TEA.
-Han de ser senzills, concrets i esquemàtics (sense molta informació addicional)
-Fàcils de manegar (la grandària s'ha d'adaptar a les capacitats motores del nen)
-Sempre s'han d'acompanyar d'un llenguatge clar i simple.

bottom of page